Predstavitev: Zavod za šport | KSM Tolmin

Predstavitev: Zavod za šport

Občina Tolmin je z 382 km2 površine ena izmed največjih v Sloveniji, je pa relativno redko poseljena, saj v njenih 72 naseljih živi le nekaj več kot 12.000 ljudi, od tega skoraj četrtina v občinskem centru Tolminu.

Šport v občini Tolmin ima dolgoletno tradicijo, ponudba na tem področju pa je zelo pestra, zato Občina skuša v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati ustrezne pogoje za razvoj te dejavnosti. V ta namen letno sprejema program športa in zagotavlja proračunske sredstva za sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu, za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov javnega pomena in za investicije v športu.

Za izvajanje teh nalog je občina 09. 06. 1997 ustanovila Zavod za šport občine Tolmin.

Zavod za šport občine Tolmin je torej javni zavod ustanovljen za izvajanje upravnih, administrativnih, organizacijsko-tehničnih in administrativnih del pri pripravi in izvedbi nacionalnega in občinskega programa športa in za upravljanje ter vzdrževanje športnih objektov. Omenjene naloge zavod opravlja kot javno službo, poleg tega pa zavod v okviru svoje tržne dejavnosti tudi trži proste kapacitete športnih objektov in opreme ter organizira programe športa in druge prireditve.

Zavod je dolžan s premoženjem, ki mu ga je v upravljanje zaupala Občina Tolmin ravnati kot dober gospodar, presežke prihodkov iz tržne dejavnosti pa uporablja v soglasju z ustanoviteljem za lastno dejavnost in za vlaganja v športno infrastrukturo.

Osnovni cilj delovanja Zavoda je podpora športu v vseh njegovih segmentih, še zlasti pa športu otrok in mladine, pri čemer se maksimalna pozornost posveča dostopnosti športnih objektov za vse športa in rekreacije željne občane ter ustrezni kakovosti in vzdrževanosti objektov, na katerih potekajo športne aktivnosti.