Predstavitev: Občinska športna zveza | KSM Tolmin

Predstavitev: Občinska športna zveza

Pri UE Tolmin je v register društev vpisanih preko 50 društev, ki se ukvarjajo s športom in rekreacijo in imajo sedež v občini Tolmin, od tega jih je 34 članov Občinske športne zveze Tolmin (OŠZT).

OŠZT je pravna naslednica Občinske zveze za telesno kulturo in zveze telesnokulturnih organizacij občine Tolmin, ki združuje samostojne športne organizacije – klube in društva, ki

so s pristopno izjavo izrazile željo po organiziranem delovanju pri iskanju skupnih interesov in uresničevanju le teh na področju razvoja športa in rekreacije.

Gre za samostojno organizacijo civilne družbe, ki skuša prispevati k razvoju športa in rekreacije preko formalnih poti (članstvo v organih Zavoda za šport) pa tudi z neformalno dejavnostjo – oblikovanje mnenj o vseh vprašanjih razvoja športa v občini.

V OŠZT se lahko enakopravno včlani vsak klub ali društvo, ki izpolnjuje kriterije določene v Statutu. Njen temeljni cilj je oblikovanje skupnih pogledov na razvoj športa in delovanje v smeri čim boljših pogojev za uresničevanje teh pogledov v praksi.

OŠZT skuša biti opora in pomoč, po potrebi pa tudi kritika in nadzor Zavodu za šport, ki opravlja strokovna dela na področju športa za lokalno skupnost in tudi strokovno administrativna dela za OŠZT.